ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

НА ВНИМАНИЕТО НА
СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА ОБЕКТИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПИРИН

   Относно:Регистрация на водовземните съоръжения, попадащи в границите на Национален парк „Пирин“.

  

Напомняме Ви, че съгласно разпоредбите на Закона за водите, е дадена възможност на собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. (3) от Закона за водите, в срок до 27.11.2020г. да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване.

Във връзка с горното е необходимо всички собственици/ползватели на обекти и водовземни съоръжения (всички видове) на територията на парка, да представят и в Дирекция „Национален парк Пирин“ данни и съответните документи, свързани с местоположението, функционирането, състоянието, собствеността на съоръженията, както и на обектите, които захранват.

Телефон за връзка –  0899 866 401.

 

   РОСЕН БАНЕНСКИ

   Директор на Дирекция „Национален парк Пирин“