Нормативна уредба

Закони
Закон за опазване на околната среда
Закон за биологичното разнообразие
Закон за лечебните растения
Закон за генетично модифицирани организми

Кодекси
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Наредби
Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Правилници
Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост

Тарифи
Тарифа за таксите, които се събират за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост

Решение на МС
Решение № 646 на МС от 6.08.2004 г. за приемане на плана за управление на Националния парк „Пирин“

Заповеди

 ЗАПОВЕД № РД-395 от 15 октомври 1999 г. за прекатегоризиране на Народен парк „Пирин“ в национален парк със същото наименование