Туристически маршрути

Евромаршрут Е4, наричан накратко „Пиринеи – Алпи – Рила – Пирин – Олимп – Пелопонес”  започва от Испания и преминава през Франция, Швейцария, Германия, Австрия, Унгария, Румъния, Сърбия, през България и Гърция – до остров Крит. У нас преминава през Витоша, Верила, Рила, Пирин и Славянка, където на Гоцев връх достига границата с Гърция с обща дължина 350 км.

Основни подстъпи към НП „Пирин“

За навлизане в границите на парка, може да се подходи основно от към следните населени места:

 • гр. Банско (за х. „Вихрен“, х.“Бъндерица“ и х.“Демяница“),
 • гр. Добринище (за х. „Гоце Делчев и х. „Безбог“), с. Пирин (за х. „Пирин“),
 • гр. Сандански (за х. „Беговица“),
 • гр. Кресна (за х. „Загаза“, х. „Синаница“),
 • гр. Разлог (за х. „Яворов“).

На тези места, оформени като основни подходи са поставени информационни табла с карта на парка с означени туристическите маршрути и друга основна информация, табло с основните норми и режими, с които трябва да се съобразява всеки посетител .

Туристическите маршрути са обозначени с  маркировка,която има за цел да информира, улесни, подпомогне и обезопаси движението на туристите по време на походи.

Според начинът на изпълнение туристическата маркировка  бива лентова и образна. Лентовата маркировка представлява хоризонтален трилентов знак с боя или друг материал, в който средната линия е основния, водещ цвят, а страничните линии (отгоре и отдолу на водещия цвят) го открояват за привличане на вниманието.Образната маркировка представлява различни условни знаци: надписи, табели, номерации.

Видове туристически маршрути:

 

Маркирани пешеходни туристически маршрути в НП „Пирин“.

 

Към настоящия момент маркираните пешеходни туристически маршрути в НП „Пирин“ са 20 на брой, номерирани с римски цифри. Всеки от тях е с различна дължина и трудност. Общата дължина на маршрутите е над 370 км., от които 247 км. (на места част от тях се припокриват) и 213 км. без припокриване, попадат в границите на парка в това число 12 км. преминаващи през резерват. На места маршрутите се пресичат и дават възможности за по- голямо разнообразие при планирането на преходи от точка до точка. Маркирани са на терен с пет цвята (червен, жълт, зелен, син, кафяв), като не се пресичат. На всички начални, възлови и междинни (при необходимост) точки са поставени табели, за посоки на дървени колове.

 

 

МАРШРУТ № I – ЧЕРВЕНА МАРКИРОВКА

х. „Предел“ – х. „Яворов“ – х. „Вихрен“ – заслон Тевно езеро – х. „Пирин“ – м. Попови ливади (част от международния маршрут Е-4 Пиринеи-Алпи-Рила-Пирин-Пелопонес).

  МАРШРУТ № II – ЖЪЛТА МАРКИРОВКА
От разклона за х. „Яворов“ / главния път за гр. Разлог от гр. Благоевград, републиканска пътна мрежа/ – гр. Кресна   – общо 10 часа 30 мин. 
  МАРШРУТ № III – ЖЪЛТА МАРКИРОВКА

   гр. Банско – м. Пeщерите – х. „Бъндерица“ – х. „Вихрен“ – х. „Яне Сандански“ – общо 9 часа.

 

  МАРШРУТ № IV – СИНЯ МАРКИРОВКА

   гр. Банско – х. „Демяница“ – х. „Беговица“ – х. „Яне Сандански“ – общо 11 часа.

 

  МАРШРУТ № V – ЗЕЛЕНА МАРКИРОВКА

гр. Добринище – х. „Гоце Делчев“ – х. „Безбог“ – х. „Пирин“ – гр. Мелник – общо 17 часа.

 

 

МАРШРУТ № VI – КАФЯВА МАРКИРОВКА

   м. Пещерата – х. „Синаница“ – Мозговица – х. „Беговица“ – м. Азмаците – х. „Пирин“- общо 11 час.

  МАРШРУТ № VII – ЗЕЛЕНА МАРКИРОВКА                                                                                          х. „Бъндерица“ – м. Премката – общо 2 часа 30 мин.

 

  МАРШРУТ № VIII – СИНЯ МАРКИРОВКА

х. „Вихрен“ – х. „Синаница“ – общо 4 часа.

 

  МАРШРУТ № IX – ЗЕЛЕНА МАРКИРОВКА

х. „Вихрен“ – х. „Демяница“ – общо 4 часа.

 

  МАРШРУТ № X – ЗЕЛЕНА МАРКИРОВКА

Винарска порта – м. Мозговица – Попина лъка – общо 2 часа.

 

  МАРШРУТ № XI – ЖЪЛТА МАРКИРОВКА

х. „Демяница“ – х. „Безбог“ – общо 4 часа 30 мин.

 

  МАРШРУТ № XII ЖЪЛТА МАРКИРОВКА

х. „Беговица“ – х. „Пирин“ – общо 4 часа 30 мин.

 

  МАРШРУТ № XIII – СИНЯ МАРКИРОВКА

х. „Пирин“ – х. „Малина“ – м. Водопоя – м. Попови ливади – общо 6 часа.

 

  МАРШРУТ № XIV – СИНЯ МАРКИРОВКА

с. Брезница – Брезнишки чал – Попово езеро – з. „Тевно езеро“ – общо 9 часа 30 мин.

 

  МАРШРУТ № XV – СИНЯ МАРКИРОВКА

с. Сенокос – м. Ширината – вр. Пирин – общо 3 часа.

 

  МАРШРУТ № XVI -СИНЯ МАРКИРОВКА

х. „Загаза“ – Вихренски превал.

 

  МАРШРУТ № XVII – КАФЯВА МАРКИРОВКА

м. Харами бунар – Попово езеро – общо 3 часа.

 

  МАРШРУТ № XVIII – ЖЪЛТА МАРКИРОВКА

м. Изворите – (Кременски езера) – вр. Джано – общо 2 часа 30 мин.

 

  МАРШРУТ № XIX – ЗЕЛЕНА МАРКИРОВКА

заслон Тевно езеро – Беговишка порта – общо 1 час.

 

  МАРШРУТ № XX – КАФЯВА МАРКИРОВКА

х. „Загаза“ – вр. Албутин – м. Суходолски превал.

 

  МАРШРУТ № XXI – ЖЪЛТА МАРКИРОВКА  през РЕЗЕРВАТ „ТИСАТА”

м. Габровица – м. Цръквещето – м. Тополовото     

 

  МАРШРУТ № XXII – ЖЪЛТА МАРКИРОВКА през РЕЗЕРВАТ „ТИСАТА”

гр. Кресна – махала Ново село – м. Бързина нива – м. Прекопо

 

 

Немаркирани туристически маршрути в НП „Пирин“.

 Тези туристически маршрути са се появили/наложили през годините и са с различна натовареност, дължина и степен на трудност. Тяхната цел е по – голяма достъпност до

природните дадености и красивите ландшафти на НП „Пирин“. Те винаги са били част от туристическата мрежа на планината и не могат да бъдат пренебрегвани.По тези маршрути  се препоръчва преходи с използване на професионални планински водачи или от добре подготвени туристи и планинари.

 

Образователни пътеки за посетители:разработени по различни програми с цел

запознаване на посетителите и организирани групи с природните дадености (флора, фауна,

геология и др.) на планината и нейната история. Част от тях са подходящи за образователни беседи, училище на отрито и други подобни форми. Подходящи са за различни по брой групи деца, както и за широк възрастов диапазон;

 • „Дамянишка река разказва”;
 • „Към Башлийца“;
 • „Към царството на еделвайса“;
 • Алея (пътека) в м. „Драгостинов чарк“ – „Ролбан“. Пригодена за хора съсспецифични нужди;
 • х. „Яворов“ – м. „Яворова поляна“;
 • м. „Бетоловото“ – м. „Калята“;
 • Байкушева мура – иглолистно дърво на около 1300 г.

Пешеходни туристически маршрути на територията на НП„Пирин“.

 

В НП „Пирин“ съществуват немаркирани пешеходни туристически маршрути, които

се ползват от туристи, техния брой трудно може да бъде уточнен, част от тях са изброени по-долу. Тези маршрути (някой от тях са връзки за комбиниране и разнообразяване на маршрути) са предимно в безлесната зона, тъй като тя е по – атрактивна и предлага неописуеми гледки и емоции на туристите. Те сгъстяват основните маршрути, като достигат до по – голям брой компоненти и особености на релефните и геоложки дадености(върхове, езера, била, ридове, скални образувания, сипеи, циркуси и др.). За движението по тези немаркирани туристически маршрути се препоръчва помощта на планински водач(поради тяхната подготовка, знания и умения за преходи в планински и защитени територии др.).

 1. х. „Безбог“ – Кременски циркус – Поповоезерен циркус;
 2. з. „Тевно езеро“ – Валявишки езера;
 3. х. „Вихрен“ – Бъндеришка порта – Бъндеришки циркус – Башлийска портa;
 4. х. „Вихрен“ – Влахински превал – Георгийски циркус – х. „Синаница“;
 5. х. „Вихрен“ – Влахински превал . – Влахински ез.;
 6. Бъндеришка поляна – Кутело – Бански суходол;
 7. х. „Яворов“ – Окаденски циркус – Суходолски превал;
 8. з. „Спано поле“ – циркус Малко Спано поле – р. Башлийца;
 9. Демиркапийски циркус;
 10. х. „Пирин“ – Дебели рид – Брезнишки и Корнишки циркус;
 11. х. „Вихрен“ – ез. Тодорини езера (Тодорини очи) –
 12. х. „Гoце Делчев“ – м. Трите гроба – разклон за х. „Безбог“ и Попово езеро;
 13. м. Кулиното – м. Засеците;
 14. връзка от межд. ст. „Безбог“ – разклон за Попово езеро и х. „Гоце Делчев“;
 15. разклон при Тремошница (на пътя гр. Сандански – Попина лъка) – по Арнаут дере – Засов чарк – Дългата поляна – Синанишка порта;
 16. х. „Яворов“ – Суходолски превал – Каменитица – Погледец*;
 17. с. Влахи – Бабина премка – разклон за х. „Загаза“ и м. Пещерата;
 18. Бъндеришка поляна – Мече чешало – р. Бъндерица;
 19. м. Пещерите – вр. Дунино куче;
 20. м. Пещерите – Мече чешало – Бъндеришка поляна.

 

*Използвани, пешеходни туристически маршрути с повишен интерес, които попадат или преминават през ЗТ „Резерват“.

Специализирани маршрути:

 

 • Траверси – последователно преминаване на няколко върха по свързващите ги

ръбове. През лятото са част от туристически маршрути. Преминаването им през зимата изисква специализиран инвентар и техническа подготовка.

 

 • Зимни маршрути – Част от тези маршрути се припокриват с маркираните и

немаркирани туристически маршрути. Зимните преходи са препоръчителни за добре

подготвени, информирани и екипирани туристи. Препоръчително е да се знае точно

маршрута, наличие на зимна маркировка, да има реална преценка за неговата трудност, лавинна и др. опасности, наличие на маршрути за аварийно напускане, връзки с др. трасета, хижи и заслони.

 

 • Ски – преходи и извън пистово каране (ски/сноуборд)

Ски – алпинизмът е преход, изкачване и спускане в планината (ски-туризъм, поход, туринг, свободни ски). Този спорт е комбинация на техника, екипировка на ските за ходене/бягане и алпийските ски. Придвижването се извършва по определен маршрут, върху натрупал върху тях достатъчно количество сняг (през зимния сезон). Преминаването по трасетата става без да се допира със ските растителността и почвената покривка. Обикновено ски – преходите се извършват от малки групи от 3 до 10 човека. В случаите на предвижване на по – големи групи (организирани посещения, курсове, спортни мероприятия и др.) се изисква съгласуване с Д НП „Пирин“.

Най-популярни маршрути за зимни ски-преходи в парка:

 

 • м. Шилигарника – х. „Бъндерица“ – х. „Вихрен“ – било между Муратов връх и вр.
 • Овинати (Хвойнати) – вр. Вихрен;

 

 • х. „Вихрен“ – Овинати (Муратови, Хвойнати) езера – било между Муратов връх и
 • Дончови караули – з. „Спано поле“ – х. „Яне Сандански;

 

 • вр. Тодорка – вр. Малка Тодорка и варианти за спускане по северния склон на вр.
 • Тодорка и от вр. Малка Тодорка към х. „Вихрен“ или х. „Демяница“;
 • х. „Яворов“ – з. „Бункера“ – Сухото езеро – Суходолски превал – вр. Суходол – вр.
 • Баюви дупки – з. „Кончето“ – вр. Бански суходол – Кончето – вр. Кутело 1 и 2 –
 • Премката – варианти (или през м. Голям Казан за х „Бъндерица“ или х. „Вихрен“) –

вр. Вихрен – х. „Вихрен“ (част международния маршрут Е4 – № I в парка);

 • х. „Беговица“ – з. „Тевно езеро“;
 • х. „Беговица“ – м. Солището..

 

 • Алпинизъм

 

Алпинизмът в Пирин планина, започва през 1934 г. с изкачването на дясната част на

фунията на северната стена на вр. Вихрен. През 50-те години Енчо Петков със своята школа в „Народна армия“ прокарват множество маршрути по северната стена на вр. Вихрен и долината на Бъндерица.

През 2013 г. с помощта на Сдружение „Николай Проев – Пройката“, Клуба по катерене на НСА, община Банско, Д НП „Пирин“ и Българска федерация по катерене и алпинизъм (БФКА) екипираха два катерачни обекта със спортни маршрути (м. Пещерите и при х. „Вихрен“).

 

Образователни, интерпретативни пътеки, туристически маршрути, създадени

в прилежащите територии на парка.

 

Всички седем общини, които имат пряко отношение към парка са разработили или

имат разработени проекти, за редица туристически маршрути, които са в периферията на парка.

 

Община Гоце Делчев.

 Велопътеки в местността „Попови ливади”;

Велопътека „Гълъбова поляна”;

Велопътека „Лагера”;

Велопътека „Млаки”.

Община Кресна.

 „Пътека на билките”;

гр. Кресна – с. Влахи – м. Пещерата;

Маршрути в Малашевска планина.

 

Община Разлог.

 

На територията на община Разлог съществува добра туристическа материална база,както и добре обозначени туристически пътеки, веломаршрути, водещи към планините Пирин и Рила, които благоприятстват пешеходния туризъм.

 

Община Сандански.

 

Пътека „Горска приказка”;

На територията на общината съществуват следните възможности за практикуване

на велотуризъм:

гр. Сандански – с. Лиляново – м. Попина лъка (х. „Яне Сандански) – х.

„Беговица“ – м. Кельова мандра – с. Рожен – с. Златолист – гр. Мелник – с.

Хотово – гр. Сандански;

с. Дебрене – с. Бождово – с. Джигурово – с. Дебрене;

с. Петрово – с. Голешово – Момина поляна;

с. Горно Спанчево – с. Бельово – с. Храсна – с. Калиманци – с. Катунци;

гр. Мелник – Роженски манастир – с. Златолист – с. Катунци;

с. Рожен – с. Любовище – с. Кашина;

с. Кърланово – с. Сугарево – с. Пирин.

 

Община Симитли.

 

„Пътека на мечката”

 

Община Струмяни.

 

Пътека „Гости от миналото”;

Воден маршрут – Кресна – Струмяни – по р. Струма.

 

Тук можете да разгледате картата на маркираните туристически маршрути

 

Разчитаме на правилното Ви поведение в природата !

Присъствието на Национален парк „Пирин” в списъка на световното културно и природно наследство, потвърждава изключителната и универсална стойност на природния обект, който заслужава да бъде съхранен в полза на цялото човечество! Ръководството на Националния парк разчита изцяло на това, посетителите да осъзнават собствената си отговорност към опазването на територията, да се отнасят с уважение към природата и да поддържат адекватно поведение в границите на защитената територия. По тази причина няма да срещнете забранителни табели на територията на Национален парк „Пирин”.

Стабилни  и надеждни обувки, както и водо – и ветроустойчиво облекло, са от първа необходимост в планината. Моля, проверявайте прогнозата за времето преди да се отправите към планината, доверявайте се на препоръките и светите на местните хора и не на последно място, не надценявайте собствените си умения и знания.


Единен европейски номер за спешни повиквания – 112 

1470 ( за абонати на Мтел и Виваком )  0887 100 237
02 963 2000 – Централен Денонощен Пост на ПСС

 

Планината е красива през всички сезони – нека и се радваме разумно!