Издаване на разрешение за транспортиране на дървесина.

Вид административна услуга – Издаване на разрешение за транспортиране на дървесина

Характеристика :

 1. Извършването на поддържащи и възстановителни дейности със съпътстващ добив на дървесина, чрез възлагане на трето лице, когато добитата дървесина остава собственост на третотo лице и възлагане на трето лице, когато добитата дървесина остава в собственост на Д „НП Пирин“ се регламентира от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключително държавна собственост.
 2. Директорите на дирекциите на националните паркове издават разрешителни за извоз на дървесина от местното население в рамките на поддържащите и възстановителните дейности в националните паркове, съгласно годишен План за поддържащи и възстановителни дейности в горите.

Правно основание  –  чл. 50, т. 5  от Закона за защитените територии;

Срок на действие на документа :

 1. Съгласно сключен договор и срок упоменaт в него, когато добитата дървесина остава собственост на третотo лице и възлагане на трето лице, когато добитата дървесина остава в собственост на Д „НП Пирин“
 2. 30 дневен срок, след издаване на разрешителното за ползване на дървесина от местното население

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата – Министър на околната среда и водите

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Административен съд

Процедура по издаване на административната услуга :

 1. Поддържащите и възстановителните дейности в горските насаждения със съпътстващ добив на дървесина могат да бъдат възлагани:
 2. на трето лице, като добитата дървесина остава в собственост на регионалния орган на МОСВ;
 3. на трето лице, като добитата дървесина става собственост на третото лице;
 4. на лице от местното население, като добитата дървесина става собственост на това лице.
 5. Възлагането на дейностите се извършва след конкурс, организиран и проведен от директора по реда на Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост.
 6. Транспортирането на отделните количества категории дървесина от временните складове получени вследствие на сечта се придружават с Електронен превозен билет, който се издава от служителите от парковата охрана и главните инспектори на парковите участъци.
 7. Подаване на Заявление по образец;
 8. Издаване на Заповед с одобрените или неодобрените Заявления по образец;
 9. Издаване на Разрешително ползване на дървесина от местното население;
 10. Издаване на Разрешително за извоз на дървесина, добита от местното население

 

Такса – Такса за издаване на административната услуга се заплаща съгласно тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост, Приета с ПМС № 63 от 26.03.2016 г.

Повече за реда и начина за извършване на поддържащи и възстановителни дейности в НП“Пирин“ можете да прочетете тук.

Заявление за издаване на разрешение за добиване и транспортиране на дървесина от местно население може да изтеглите тук.