Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно правен режим, който се дава по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуги

 Информация за услугата

Целта на настоящата процедура е да се регламентира реда и условията за извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга.

Правно основание

Закон за администрацията. Допълнителна разпоредба §1, т. 2 „г”

 Правоимащи лица

Всяко физическо или юридическо лице

Начини на заявяване:

Услугата се заявява устно с протокол или писмено в деловодството на Д „НП ПИРИН”. Писменото заявление се подава лично, чрез упълномощено лице, лицензиран пощенски оператор или по електронна поща /свободен текст/ и трябва да съдържа: три имена, адрес, телефон за връзка, точно описание на искането, представени документи и предпочитан начин за получаване на услугата.

Писменото заявление може да се подаде:

– лично – с документ за самоличност;

– чрез лицензиран пощенски оператор /поща/;

– от други лица – с приложено изрично писмено пълномощно;

– на електронна поща – dnp@pirin.bg

Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. Пълномощно /може да не е нотариално заверено/ в случай, че заявлението се подава от представител.
  2. Друга документация, в зависимост от естеството на искането, за което лицето е заявило извършването на консултация.

На служителя приемащ заявлението се представят оригиналите на горепосочените документи за сверка.

Дължима такса

Няма.

Срок за предоставяне

  1. При заявено желание от потребителя консултацията може да се предоставя в устна форма от служителите на Д „НП ПИРИН” със съответната професионална компетентност по обявените телефони или на място в Д „НП ПИРИН” в деня на заявяването или в друг срок по договореност на страните.
  2. Писмената консултацията се извършва в 7-дневен срок от постъпване на запитването.

 

Срок на действие

Няма.

Начин за получаване

Писменият отговор се получава лично, чрез упълномощен представител /пълномощното може да не е нотариално заверено/ или лицензиран пощенски оператор. Когато се прилага копие на пълномощно, на лицето предаващо документите се представя оригинал за сверка.

  • лично – срещу документ за самоличност;
  • чрез лицензиран пощенски оператор /поща/;
  • от други лица – срещу изрично писмено пълномощно /може да не е нотариално заверено/ – оригинал или копие, като оригиналът се представя за сверка.
  • Изпращането чрез лицензиран пощенски оператор е за сметка на заявителя!