Издаване на становище за предоставяне на информация за местоположението на обект спрямо границите на парка

На основание на: Закон за защитените територии – чл. 21, т. 16

Процедура по извършване на административната услуга :

За издаване на разрешително юридическите лица подават заявление по образец. Заявлението се приема в централния офис на Парка или в офиса на съответния парков участък. В 14-дневен срок от подаване на заявлението Директорът издава становище относно местонахождението на обектa спрямо границите на парка.

Заявленията, които не са попълнени по образец и/или им липсват необходимите реквизити, не се разглеждат.

Такса:

Такса за услугата не се заплаща