Издаване на разрешение за ползване на лечебни растения за стопански цели

Вид административна услуга – издаване на разрешително за ползване на лечебни растения за стопански цели

Характеристика – Директорите на дирекциите на националните паркове издават  разрешително  за ползване на лечебни растения за стопански цели съгласно план за ползване. В годишния план се определят местата и количествата за ползване на лечебни растения по Паркови участъци.

Правно основание  –  чл. 50, т. 6  от Закона за защитените територии.

Срок на действие на документа –

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата – Министър на околната среда и водите

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Административен съд

Процедура по издаване на административната услуга –Подаване на Заявление по образец; Издаване на Заповед с одобрените или неодобрените Заявления по образец; Издаване на Разрешително за паша на домашни животни.

Такса – Такса за издаване на административната услуга не се заплаща.

Повече за реда и начина за извършване на поддържащи и възстановителни дейности в НП“Пирин“ можете да прочетете тук.

Заявлението може да бъде изтеглено тук.