Издаване на разрешително (пропуск) за движението и престоя на МПС извън определените пътища.

На основание на: Закон за защитените територии – чл.21, т.16

Процедура по извършване на административната услуга:

За издаване на разрешително заинтересуваните лица подават заявление в свободен текст, със списък на МПС (марка, регистрационен номер, трите имена, адрес и ЕГН на водачите на съответното МПС) и маршрут и на движение на МПС, места за престой;

Заявленията се приемат в централния офис на Парка или в офиса на съответния парков участък.В 14-дневен срок от подаване на заявлението Директорът излиза с решение  зa одобрение или отказ за издаване на разрешително (пропуск) за движението и престоя на МПС извън определените пътища

 

Такса:

Такса за услугата не се заплаща.