Издаване на разрешение за паша.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР СЪГЛАСНО РЕГИСТЪРА НА УСЛУГИТЕ 1187

 

На основание на: Закон за защитените територии – чл. 50, т. 6

ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА/ИЗДАВА ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ
Директорът на Дирекция „Национален парк Пирин“ – Банско

ЗВЕНО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРИЕМАЩО ДОКУМЕНТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯЩО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРЕПИСКАТА
Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“: Технически сътрудник „Секретар-деловодител“ в Д“НП Пирин“ – Банско, ул. „България” №4; тел. 0749/88204; електронна поща: pirin_np@abv.bg, с работно време от 9:00 до 17:30 ч.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА/ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ, ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
Заявители:
Всички физически и юридически лица
Необходими документи:
Заявлениe по образец

копие от справка- компютърна разпечатка от информационната система на Българската агенция по безопасност на храните за регистрация на домашни животни ( Справка ВетИС за животни в обект по категория), заверена от официален ветеринарен лекар

Вътрешен ход на процедурата:
Инструкция за реда и начина на подаване на заявления и издаване на разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Пирин за текущата година.
Срок за предоставяне на услугата
Съгласно Инструкция за реда и начина на подаване на заявления и издаване на разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Пирин за текущата година..

ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ:
Приложение 1: Заявлениe по образец.

 

НАЧИНИ НА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявлениe по образец (Приложение №1 към настоящата процедура), заедно с копие от справка ВетИС, се подава в деловодството на Д“НП Пирин“ – Банско, ул. „България” №4; тел. 0749/88204;, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч., както и в офисите на парковата дирекция:
ПУ „Вихрен“ – гр. Банско, КИП Драгостинов чарк, ул. „Пирин“ №106;
ПУ „Безбог“ – гр. Добрннище, ул.’Теорги Димитров“ № 41;
ПУ „Синаница“ – гр. Кресна , ул. „Македония“ № 194 А;
ПУ „Каменица“- гр. Сандански, Посетителски информационенцентър, улица „Никола Вапцаров“ №26;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
Услугата не се предоставя по електронен път

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ
Съгласно Инструкция за реда и начина на подаване на заявления и издаване на разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Пирин за текущата година..

ТАКСИ ИЛИ ЦЕНИ, ОСНОВАНИЕ ЗА ТЯХНОТО ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
За услугата се заплаща такса, според тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии – изключителна държавна собственост  в зависимост от вида и броя на домашните животни.

Услугата се заплаща по банков път.

ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА
Министър на околната среда и водите

РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА
По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА
pirin_np@abv.bg

НАЧИНИ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА
Разрешението за паша се получава лично.

 

От тук можете да „изтеглите“ Заявление за разрешително за паша на домашни животни
Тук можете да разгледате списъка на издадени годишни разрешителни за паша на домашни животни на територията на Национален парк Пирин през 2017