НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН” – ОБЕКТ НА СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО

Национален парк „Пирин“ е разположен в най-високата част на Пирин планина и е с площ от 40 356 ха. Паркът е наследник на създадения през 1962 г. Народен парк “Вихрен” /площ 9736 ха/, обявен с цел опазване на естествени вековни гори от бяла мура (Pinus peuce) и черна мура (Pinus heldreichii). В границите на парка попадат повече от 50 мраморни и гранитни върхове с височина над 2500 м. Сред тях първенец е връх Вихрен – 2914 м надморска височина, трети по височина на Балканския полуостров. Територията се характеризира с типичен алпийски релеф, стръмни склонове, дълбоки речни долини, циркуси, ледникови езера, водопади, пещери и предимно иглолистни гори.

През 1983 г. Национален парк “Пирин” е включен в списъка на обектите на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО, с площ от 27 000 хa.

През 2010 г. с решение на Комитета по световно наследство на ЮНЕСКО територията на обекта на световното наследство е разширена, като преобладаващата част от разширението представлява високопланинска територия, с над 2000 м. надморска височина, включваща предимно алпийски ливади, скалисти сипеи и върхове. Понастоящем обектът на световното наследство включва територия с площ от приблизително 40 000 ха и обхваща Национален парк „Пирин”, с изключение на ски зоните над град Банско и град Добринище, определени като буферна зона на обекта на ЮНЕСКО.

Територията на Национален Парк „Пирин” и обект на световното наследство на ЮНЕСКО се характеризира с изключително богато биологично разнообразие и висок процент на ендемични видове.

Тук е установено наличие на повече от 1 300 вида висши растения или 1/3 от флората на България, включително 110 балкански, 36 български и 17 локални ендемита.

На територията на Национален парк “Пирин” са установени почти 2 981 вида безгръбначни и 240 вида гръбначни животни – 4 вида риби, 10 вида земноводни, 10 вида влечуги, 166 вида птици и 50 вида бозайници, някои от които с различна степен на застрашеност: 23 вида са включени в Червената книга на България, а 4 са застрашени от изчезване в Европа – дългоух прилеп, лешников сънливец, сляпо куче, кафява мечка.

На територията на парка се срещат също диви кози, вълци, лисици, сърни, диви свине, глухари, както и омайния еделвайс, а близо до хижа Бъндерица се намира и най-старото иглолистно дърво в България – Байкушевата мура на достолепната възраст от около 1300 години.

Национален парк „Пирин” е и част от екологична мрежа Натура 2000.

 

Pirin National Park World Heritage Property of UNESCO

Pirin National park is situated in the highest part of Pirin mountains and covers a territory of 40,356 ha. The Park is heir of the established in 1962 “Vihren” National Park” (9736 ha), designated to preserve natural stands of century old forests, composed by Macedonian pine (Pinus peuce) and Bosnian pine (Pinus heldreichii). The tallest peak is Vihren at 2914 meters above the sea level. The territory is characterized with typically alpine relief, steep slopes, high ridges and deep river valleys, cirques, glacial lakes, waterfalls, caves and predominantly coniferous forests.

In 1983, Pirin National Park has been inscribed in the list of the World Heritage Convention of UNESCO, with an area of 27 000 ha. In 2010, with a decision of the World Heritage Committee of UNESCO, the territory of the Property was extended and currently is approximately 40 000 ha, as the main part of the extension is high mountain territory over 2000 m in altitude and consists mostly of alpine meadows, rocky screes and summits.

On the territory of the Park there are more than 1300 vascular plants, which constitute 1/3 of the Bulgarian flora, from which 110 are Balkan endemic species, 36 are Bulgarian endemic species and 17 are local endemic species, could be observed here.

Within the territory of Pirin National Park and World Heritage Property, there are about 2981 species of invertebrates and 240 species of vertebrates – 4 species of fish, 10 species of amphibians, 10 reptiles, 166 species of birds and 50 mammals, some of which with varying degrees of threat – 23 species, listed in the Red Book of Bulgaria and 4 species, threatened with extinction in Europe – the long-eared bat, the hazel dormouse, the mole-rat, and  the brown bear.

On the territory of the Park is located and the oldest conifer tree in Bulgaria – Baykusheva Mura, with an age of around 1300 years.

Pirin National Park is also a part of the European Ecological Network – NATURA 2000.

 

https://www.pirin.bg/