50 ГОДИНИ КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО

През 2022 г. Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО отбелязва своята 50 –та годишнина.

На 16 ноември 1972 година Генералната конференция на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО, отчитайки заплахите за културното и природното наследство и необходимостта от установяване на международна система за тяхната ефективна защита, приема Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство.

Този уникален международен договор свързва в един документ концепциите за опазване на природата и на културните ценности. Разглеждайки наследството едновременно като културно и природно, Конвенцията утвърждава начините, по които хората взаимодействат с природата, и основната необходимост от запазване на баланса между двете.

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната – 3 природни и 7 културни обекта: Природен резерват „Сребърна“, Национален парк „Пирин“, Национален парк „Централен Балкан“ – част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“, Боянска църква, Мадарски конник, Тракийска гробница в Казанлък, Скални манастири при село Иваново, Рилски манастир, Старият Несебър и Тракийска гробница при село Свещари.

Конвенцията за опазване на световното наследство е между най-ратифицираните международни конвенции в историята с почти универсална ратификация от 194 държави.

В продължение на 50 години ЮНЕСКО работи с държавите по света, за да идентифицира културни и природни обекти, които притежават изключителна универсална значимост, за да бъдат определени като световно наследство, и да осигури тяхната ефективна защита. Чрез Конвенцията държавите по света поемат ангажимент да пазят обектите с изключителна универсална стойност, разположени на тяхна територия или на други места по света, чрез местни, национални, регионални и международни действия.

Днес в списъка към Конвенцията са включени 1 154 обекта на природното и културно наследство, разположени в над 160 държави по целия свят, което свидетелства за непрекъснатия стремеж на световната общност към опазването на най-значимите природни обекти и културни постижения за следващите поколения.

Темата на юбилейната година е „Следващите 50: Световното наследство като източник на устойчивост, хуманност и иновации“. Пет ключови области насочват вниманието на световната общност към следващите 50 години: Изменението на климата и опазване на наследството; Балансирано представяне на включените обекти; Устойчив туризъм; Дигитална трансформация; Възстановяване след COVID-19.

(При изготвянето на материала е заимствана информация от страницата на Конвенцията за опазване на световното наследство – https://whc.unesco.org/en/convention/).

 

  

 

50thYEARS OF THE WORLD HERITAGE CONVENTION OF UNESCO

In 2022, the Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage celebrates its 50th anniversary.

On 16 November 1972 the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) noting the outstanding value of cultural and natural heritage not only for the individual nation, but for the whole humanity, as well as the threats to its preservation and the need for the establishment of an international system for effective protection adopted the Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. This unique international treaty links together in a single document the concepts of nature conservation and the preservation of cultural properties.

By regarding heritage as both cultural and natural, the Convention reminds us of the ways in which people interact with nature, and of the fundamental need to preserve the balance between the two.

Bulgaria was one of the first countries to join the Convention for the Protection of World Cultural and Natural Heritage in 1974. Currently, 10 sites on the territory of the country are included in the World Heritage List – 3 natural and 7 cultural sites: Srebarna Nature Reserve; Pirin National Park, Central Balkan National Park – part of a serial European World Heritage property „Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe“, Ancient City of Nessebar, Boyana Church, Madara Rider, Rila Monastery, Rock-Hewn Churches of Ivanovo, Thracian Tomb of Kazanlak and Thracian Tomb of Sveshtari.

For 50 years now, UNESCO has been working with countries around the world to identify cultural and natural sites of outstanding universal value that merit to be designated as World Heritage and to ensure their preservation for future generations.

With near universal ratification by 194 States Parties, the World Heritage Convention is now one of the most ratified international conventions in history.

Today in the World heritage list are included 1,154 cultural and natural World Heritage properties located in over 160  countries across the globe.

The designation of sites as world heritage is recognition of their outstanding universal value and is a testimony to the continuous aspiration of the world community to protect the most significant natural sites and cultural achievements for future generations.

Through the 1972 Convention countries around the world vow to safeguard the places of outstanding universal value through local, national, regional and international actions.

The theme for the anniversary year is “The Next 50: World Heritage as a source of resilience, humanity and innovation.” Five key areas will orient the reflection on the Next 50: Climate Change and Heritage Conservation; Balanced Representation of the Inscribed Sites; Sustainable Tourism; Digital Transformation; and Post-COVID-19 Recovery.

 

(In the preparation of the material was used information from web page of the World Heritage Convention of UNESCO – https://whc.unesco.org/en/convention/)