Дирекция „НП Пирин” подобрява природозащитното състояние на дивата коза и кафявата мечка

За подобряване на природозащитното състояние на дивата коза и кафявата мечка, Дирекция „Национален парк Пирин“ (ДНП „Пирин“) внедрява система за регистриране на изстрели на част от защитената територия. Системата се състои от сензори за разпознаване и регистриране на изстрели, които автоматично подават информацията до оператор в офиса на ДНП „Пирин” и до конкретен служител „Паркова охрана”.

 

Към момента са монтирани 4 сензора на контролни точки в Парков участък „Вихрен”, който е най-урбанизираната и най-достъпната част на планината за потенциални бракониери. Във Вихренския дял се намира и най-добрата популация на дива коза (Rupicapra rupicapra) на целия Балкански полуостров. В дирекцията операторите имат достъп до информацията в реално време, като при необходимост могат да преслушат запис от настъпило събитие. Към системата работи и WEB приложение, чрез което всички параметри от системата стават достъпни за служителите на парка чрез интернет. Приложението дава възможност за анализ на информацията от регистрираните събития, както и определяне на местата им според различни критерии. То предоставя наличната информация както в цифров, така и в графичен вид, за да бъде максимално полезно и лесно за работа.

 

Предстои монтираните сензори да бъдат адаптирани за работа в реални условия. Те ще различават с какво огнестрелно оръжие е произведен изстрелът или вида на пиротехниката, която е използвана. През следващата година данните от системата ще бъдат обобщени и анализирани за изготвяне на прогноза в помощ на борбата с бракониерството на територията на парка и възможности за противодействие.

 

Дейностите са изпълнени по Договор №ДП-4/18.03.2019 г. по проект BG16M1OP002-3.007-0007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение №122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.