Покана за участие в процедура за възлагане, чрез конкурс, на туристически дейности и услуги

Дирекция „Национален парк Пирин” – гр. Банско, ул. „България“ № 4, тел. 0749/88 204, факс 0749/88 202, e-mail: pirin_np@abv.bg , dnp@pirin.bg , на основание чл. 58, т. 2, буква „г“ и чл. 59, ал. 3 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост (обн. ДВ, бр. 49/14.06.2005 г.) и Решение №РД-102/19.09.2019 г. на Директора на  Дирекция „Национален парк Пирин” открива процедура за възлагане, чрез конкурс, на туристически дейности и услуги при следните условия:

I. Предмет на дейността: Извършване на туристически дейности и услуги в атракционно съоръжение „Пикника”, в местност „Чалин валог”, парков участък „Вихрен”, на територията на „Национален парк Пирин” (съгласно изискванията на разработено Задание за изпълнение на дейността Приложение №1 от документацията за участие).

1.Предоставяне право за извършване на туристически дейности и предлагане на туристически услуги в атракционно съоръжение „Пикника”, включващи, но не ограничени до: информационни услуги; продажба на сувенири; продажба на напитки и други стоки; изготвяне на специализирани рекламни материали за обекта; организиране на мероприятия и събития със спортен, образователен и др. характер, след съгласуване с Възложителя.

2. За правото да извършва туристически дейности и предлага туристически услуги в атракционно съоръжение „Пикника” ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема ангажимента да:

2.1.  Стопанисва (поддържа) атракционно съоръжение „Пикника”  включващо:

2.1.1. Поддръжка на съоръженията и парковата мебел:

  • Лакиране на дървените елементи;
  • Подмяна на счупени, изгнили и повредени елементи;
  • Подмазване на огнищата – преди туристическия сезон;

2.1.2.   Охрана.

2.1.3. Организиране на сметосъбиране в района на атракционното съоръжение и сметоизвозване.

2.2. Заплаща такса за предоставено право да се ползва обекта (Ценово предложение от кандидата)  при базисна такса в размер на 900 лв.II.

II.Срок и място за изпълнение на дейността: за срок от 1 година, в местност „Чалин валог”, ПУ „Вихрен”, в отдел 147, подотдел „Л“ и „И“, на територията на „Национален парк Пирин”, с опция за едностранно прекратяване от страна на Възложителя.

III.Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите – лица, определени като изпълнители по чл. 27, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6, ал. 2, 3 и 4 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост.

IV. Гаранция за участие  – съгласно чл. 32, ал. 2 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост – такса в размер на 90 лв., внесена по банкова сметка на  Дирекция „Национален парк Пирин ”, в УниКредит Булбанк:

BG41UNCR70003319683003  ;  BIC  UNCRBGSF

V. Критерии за оценка: Критерият за оценка на офертите на кандидатите е „икономически най-изгодно предложение”.

Показатели за оценка:

1. Концепцията за устойчиво развитие на обекта.

2.Предложена такса.

VI. Срок, място и начин на получаване на документацията за участие в конкурса:

6.1. Срок – всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа, от 25.09.2019 г. до 01.10.2019г. включително.

6.2. Място – документацията за участие в процедурата се получава от технически сътрудник „Секретар – деловодител” в Дирекция „Национален парк Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4, стая 205.

VII.   Срок и място за подаване на предложенията: всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 часа, до 10.10.2019 г. (включително) в деловодството на Дирекция „Национален парк Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4, стая 205, съгласно чл. 31 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост.

VIII.  Срок и валидност на предложенията – до приключване на процедурата.

IX.  Място, дата и час за разглеждане на предложенията –  предложенията ще бъдат разгледани на 15.10.2019 г. от 11:00 часа, в Дирекция „Национален парк Пирин”, гр. Банско, ул. „България“ №

X. Уведомяване на участниците – съгласно чл. 41, ал. 1 и 3  от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост.

XI.Договор за сключване – чл. 44 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост.

РОСЕН БАНЕНСКИ

Директор на Дирекция „Национален парк Пирин”