ЗАПОВЕД № РД – 46 относно издаване на разрешителни за паша

На основание чл.50, т.5 от Закона за защитените територии, чл. 7.,ал.1, т.5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите в националните паркове и годишен план за паша и ползването на сено на територията на Национален парк “Пирин” за 2019г., утвърдени със заповед № РД – 15, гр. Банско от 06.03.2019г. от Директора на Д”НП Пирин”

ОПРЕДЕЛЯМ

Цялата заповед можете да прочетете тук.