Покана до медиите

Пресконференция на ДНП „Пирин“

 

Дирекция „Национален парк Пирин“ организира пресконференция за представяне на  проект  №BG16M1OP002-3.007-0007 “Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”.

   Пресконференцията ще се  проведе на 21 март 2019 г. в конферентната зала на Посетителския информационен център на Национален парк „Пирин” в Банско от 11:00 часа.

Парковата дирекция кани представителите на национални, регионални и местни медии да участват в събитието и да се запознаят  с дейностите, целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

 

   Проект  № BG16M1OP002-3.007-0007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е  6 294 117, 64 лева, от които 5 349 999,99 лева – от Европейския фонд за регионално развитие, и  944 117,65 лева – национално съфинансиране от държавния бюджет.