Забрана за риболов

  ЗАПОВЕД

         № РД-115/22.06.2018 г.

На основание чл.21, т.11 и т.16 от Закона за защитените територии, чл.12, ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите, и Плана за управление на НП „Пирин“ част 3, глава IV.6

ЗАБРАНЯВАМ:

  1. Риболовът на територията на НП „Пирин“ в следните езера както следва:
  2. Езера

Каркъмски езера, Тодорини очи, Георгийски, Типишки, Влахини, Газейски, Полежански, Бански (в парков участък Безбог), Рибни (в парков участък Безбог), Кременски, Каменишки, Корнишки езера, Десилишко, Василашки (без Долно Василашко), Суходолско езеро (Разложки суходол), Горното и Средното(Брезнишки) езеро.

Тези езера попадат в зона „Iа“ (резерватна зона) и зона „Ib“ (зона с ограничено човешко въздействие) , които са забранени съгласно Плана за управление на Национален парк „Пирин” част 3. Глава IV.6 „Любителски риболов”, в частта режими, точка 52.

 

Всички останали езера са разрешени за риболов съгласно Плана за управление на Национален парк Пирин.

 

  1. 2. При любителски риболов се забранява:

2.1 Пренасяне, превозване и престой на лица с харпуни;

2.2 Пренасяне, превозване на зарибителен материал и зарибяване на реки и езера без разрешение.

 

  1. Разрешен период през годината – от 1 февруари до 30 септември

 

III. Норми (съгласно част 3, глава IV.6 от Плана за управление на НП Пирин):

Любителския риболов се разрешава само на лица, притежаващи редовни билети за риболов и при спазване на следните условия:

  1. 1. Разрешено време – светлата част на денонощието;
  2. 2. Разрешени дни от седмицата – събота, неделя и официалните празници;
  3. 3. Разрешени средства – една въдица (пръчка) с монтирана на нея една кука;
  4. 4. Разрешени количества – при еднодневен излет за лични нужди могат да се запазят до 2 кг. риба, но не повече от 8 бройки или един екземпляр по – голям от 2 кг.- не се отнася за американска пъстърва и сивен.
  5. 5. Разрешена стръв – само изкуствена.

 

При констатиране на нарушения по горепосочените точки и условия, и неспазването им от настоящата заповед ще се прилагат административно – наказателните разпоредби предвидени в Закона за защитените територии, Закона за опазване на биологичното разнообразие, Закона за рибарството и аквакултурите и Плана за управление на НП „Пирин”.

            Заповедта да се връчи срещу подпис на главните инспектори на парковите участъци, които да запознаят специалистите „Контрол и охрана” с нея. Последните да удостоверят запознаването с подпис.

Копие от заповедта да се изпрати до ловно – рибарските дружества от прилежащите на парка общини – Банско, Разлог, Сандански, Кресна, Гоце Делчев, Струмяни и Симитли.

Копие от същата да се постави на видно място в хижите, заслоните и таблата на входовете на НП „Пирин”.

Настоящата заповед отменя заповед № РД-52/19.06.2017 г.

 

РОСЕН БАНЕНСКИ

Директор Дирекция „Национален парк Пирин“