Покана за участие в процедура за възлагане чрез конкурс на туристически дейности и услуги

Дирекция „Национален парк Пирин” – гр. Банско, ул. България №4, тел.0749/88024, факс 0749/88202, e-mail: pirin_np@abv.bg , dnp@pirin.bg  на основание чл. 58, т.2, буква „г“ и чл. 59, ал. (3) от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост,  обн.ДВ бр. 49 от 14.06.2005г. и Решение №110/13.06.2018 г.на ДиректорДирекция „Национален парк Пирин”открива процедура за възлагане чрез конкурс на туристически дейности и услуги при следните условия:

 

 1. Предмет на дейността: Извършване на туристически дейности и услуги в атракционно съоръжение „Пикника”, в местност „Чалин валог”, в парков участък „Вихрен” на територията на „Национален парк Пирин” (съгласно изискванията на разработено Задание за изпълнение на дейността Приложение №1 от документацията за участие).

 

 1. Предоставяне право за извършване на туристически дейности и предлагане на туристически услуги в атракционно съоръжение „Пикника”, включващи, но не ограничени до: информационни услуги, продажба на сувенири, продажба на напитки и други стоки,изготвяне на специализирани рекламни материали за обекта след съгласуване с Възложителя, организиране на мероприятия и събития със спортен, образователен и др. характер.
 2. 2. За правото да извършва туристически дейности и предлага туристически услуги в атракционно съоръжение „Пикника”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема ангажимента да:

2.1.  Стопанисва (поддържа) атракционно съоръжение „Пикника”  включващо:

 

2.1.1. Поддръжка на съоръженията и парковата мебел:

 • Лакиране на дървените елементи;
 • Подмяна на счупените, изгнили и повредени елементи;
 • Подмазване на огнищата – преди туристическия сезон;

 

2.1.2. Охрана.

2.1.3. Организиране на сметосъбиране отрайона на атракционно съоръжение „Пикника” и сметоизвозване.

 

2.2. Заплаща сума за предоставеното право да се ползва обекта (Ценово предложение от кандидата)при базисна цена в размер на 700 лв.

 

 1. II. Срок и място за изпълнение на дейността:за срок от 1 години в местност „Чалин валог”, в парков участък „Вихрен”, в отдел 147 подотдел „Л“ и „И“ по ПУП на НП „Пирин“ от 1993 г., идентичен с идентификатор 191.1702 по КК на гр. Банско, одобрен със Заповед РД-18-81/10.12.209 г. на АГКК, на територията на „Национален парк Пирин” с опция за едностранно прекратяване от страна на Възложителя.

 

III. Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите – лица, определени като изпълнители по чл. 27, т. 3, т. 5, и т. 6, ал. (2), (3) и (4)от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост – да няма задължения към държавата, да не е обявен в несъстоятелност, да не е в производство по ликвидация, да не е лишен от правото да упражнява търговска дейност.

 

 1. IV. Гаранция за участие – чл. 32. (2) от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост– сума в размер на 70,00 лв., внесени по банкова сметка на Дирекция „Национален парк Пирин”в Уни Кредит Булбанк:

 

BG41 UNCR 7000 3319 6830 03 ;BIC UNCRBGSF

 

 1. V. Критерии за оценка:Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодно предложение”.

 

Показатели за оценка:

 1. Концепцията за устойчиво развитие на обекта.
 2. Предложена цена.

 

 1. VI. Срок, място, цена и начин на получаване на документацията за участие в

Конкурса:

 

6.1. Срок – всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа  от 18.06.2018г. до 22.06.2018г. включително.

6.2. Място – документацията за участие в процедурата се получава от технически

сътрудник „Секретар – деловодител”, гр. Банско, ул. „България” № 4, стая 205.

6.3. Цена – 20 лв. внесени по банкова сметка наДирекция „Национален паркПирин”вУниКредит Булбанк:BG39UNCR70003119330121;BIC UNCRBGSF,/невъзстановими след приключването на процедурата/.

 

 

 

VII. Срок и място за подаване на предложенията:

 

Предложенията се приемат до 17.00 часа на 06.07.2018г. в деловодството, стая 205.

 

VIII. Срок и валидност на предложенията–до приключване на процедурата.

 1. IX. Място, дата и час за разглеждане на предложенията– предложенията ще бъдат разгледани на 09.07.2018г. от 11:00часа в Дирекция „Национален парк Пирин”гр. Банско, ул. „България“ №

 

 1. Уведомяване на участниците – чл. 41. от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост:

(1)Директорът обявява с решение класирането на кандидатите и кандидата, избран за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията.

(2) В решението по ал. 1 се посочват и отстранените от участие в конкурса кандидати и мотивите за отстраняването им.

XI.Договор за сключване – чл. 44 отПравилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост(3) Договорът по ал. 1 се сключва в 15-дневен срок от обявяване на решението за избор на изпълнител на дейността.

XII.     Чл. 45. от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост

(2) Договорът не се сключва с кандидат, избран за изпълнител, който при подписване на договора не представи:

 1. документите по чл. 27, ал. 1 ;
 2. документ за внесена гаранция за изпълнение.

 

(3) В случаите по ал. 2 договор се сключва със следващия класиран кандидат.

 

 

РОСЕН БАНЕНСКИ
Директор Дирекция „Национален парк Пирин”