22 май – международния ден на биологичното разнообразие

Дирекцията на НП „Пирин“ отбеляза Международния  ден на биологичното разнообразие – 22 май

В  Посетителско – информациония ц

ентър на Национален парк  „Пирин“ в  Банско се  проведе информационен ден посветен на Между

народния ден на биологичното разнообразие – 22 май. Пре

д  ученическитегрупи бяха изнесени беседи за„ Уникалното видово разнообразие на Национа

лен парк „Пирин“ , а  на всеки кръгъл час се прожектираха филми за животните и растенията, характерни за парка.

Посланието на Международнияден на биологичното разнообразие е да се съхрани природата, а  хората да преосмислят собствените си действия. Човекът е неделима част от биоразнообразието – той живее сред него , променя го , моделира го , но и биологичното разнообразие оказва влияние върху  него.   Индустриалното замърсяване, изсичането на горите, пресушаването на големи влажни зони и настъпването на пустините, определят глобалните заплахи за  биоразнообразието.