Мониторинг на кафява мечка

    Служители на Дирекция „Национален парк Пирин“ проведоха мониторинг на кафява мечка в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. На 17-и и 18-и октомври бяха обходени маршрути, попадащи на територията на Национален парк Пирин, както и в част от територията на прилежащи горски стопанства. Служителите установиха следи от жизнена дейност както на кафява мечка, така и на дива свиня, сърна, вълк и други видове, обитаващи Национален парк Пирин.

    Мониторинга се проведе по маршрутния метод, който се прилага ежегодно, масирано, през есента. Изборът на сезон се определя от: 1) принципа животните да се броят преди раждане на малките; 2) да се броят оцелелите след активния сезон мечки; 3) и от разпределението на мечките от наличието на хранителни ресурси през този сезон. Методиката се осъществява на основата на търсене и намиране на следи от жизнена дейност на мечката и тяхното точно измерване.

    Кафявата мечка е най-едрият хищник в България и не може да бъде сбъркана с друго животно. Видът е включен в Червената книга на Р България като застрашен вид и е индикатор за първична дива природа. Видът е включен в Закона за биологичното разнообразие – Приложения 2 и 3; Бернска конвенция – Приложение II; CITES – Приложение II; Директива 92/43 ЕЕС – Приложения 2 и 4. Основни заплахи за съществуването на популацията в страната представляват силната изолираност на двете мета-популации; силното бракониерство; унищожаването и ограничаването на местообитанията чрез урбанизация в оланините и изсичане на старите естествени гори.