Класиране на кандидати за длъжността Главен инспектор на ПУ ’’ Каменица ’’

Извлечение

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 04.08.2017 г., от 10.00 ч. в изпълнение на Заповед № РД 61/ 07.07.2017г., комисия  в състав:

Председател:  инж. Мартин Крумов Лазаров   –  Директор на Дирекция  “Контрол и охрана”;

и членове          1. Магдалена Михаилова Колчагова  – главен експерт “Човешки ресурси и канцелария”;

  1.     Георги  Ас. Радулов  – юрист

 

проведе конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността

Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’, дирекция  “Контрол и охрана“, с място на работа Парков офис – Сандански.

Конкурсът се проведе по начина определен в Заповед РД №61/ 07.07.2017г., а именно чрез решаване на тест и чрез интервю.

Комисията определи коефициентите, с които се умножава резултатът на кандидата, получен при решаване на теста и при интервюто, за да се оформи окончателният резултат: при теста – коефициент 3, при интервюто – коефициент 4. Конкурсната комисия взе решение за това, колко точки ще се присъждат на всеки въпрос от теста – 1 точка се присъжда на всеки верен отговор. Максималният брой точки е 30, а минималният брой точки, които трябва да събере кандидата, за да се счита, че е издържал теста успешно е 21 точки, т. е. 70 % от максималния брой точки.

Преди започване на конкурса, комисията обясни на кандидата системата за определяне на резултатите от провеждането на конкурса, а именно: окончателният резултат се образува след сумиране на резултатите от теста и от интервюто, умножени с коефициенти 3 при теста и с коефициенти 4 при интервюто.

І. Решаване на тест – предварително конкурсната комисия беше подготвила три варианта на теста, състоящи се от затворени въпроси с един възможен верен отговор. На допуснатите, съгласно Протокол с входящ номер на ДНП „Пирин“ 1220 от 05.07.2017 г., кандидати Валентин Теофилов Стаменов, Кирил Валентинов Пензов, Димитър Здравков Илков беше предоставена възможността чрез жребий да изтеглят вариант на тест,който да бъде решен. Димитър Здравков Илков изтегли плик с тест Вариант І. Отворени бяха и останалите два плика,в които се съдържаха Вариант ІI и Вариант ІІІ.

Непосредствено преди провеждане на теста, на кандидатите беше съобщен минималният резултат (21 точки, 70 % от максималният брой), при който се счита, че успешно са издържали и се допускат до интервю. За решаването на теста, комисията определи 30 минути – от 10.05ч. до 10.35ч.

Конкурсната комисия провери последователно попълнените тестове и отваряйки пликовете с имената на кандидатите,нанесе точките срещу имената им  . Резултатите бяха следните:

  1. Валентин Теофилов Стаменов –  26 верни отговори и 4 неверни, т. е. 26 точки.
  2. Кирил Валентинов Пензов         –  23 верни отговори и 7 неверни, т. е. 23 точки.
  3. Димитър Здравков Илков          –   25 верни отговори и 5 неверни, т. е. 25 точки.

 

КОМИСИЯТА РЕШИ: Допуска до интервю Валентин Теофилов Стаменов, Кирил Валентинов Пензов, Димитър Здравков Илков, тъй като и тримата кандидати са събрали точки над изискваният минимум от 21 точки.

На кандидатите беше съобщено, че се допускат до участие в интервю.

ІІ. Интервю:

Чрез жребии кандидатите определиха последователността за явяване.

От предварително подготвени листчета кандидата Валентин Теофилов Стаменов изтегли пореден номер 1. Съответно Кирил Валентинов Пензов остана да се яви пред комисията  втори, а Димитър Здравков Илков трети.

Комисията проведе структурирано интервю – въпросите бяха предварително формулирани. Целта на интервюто беше да се установи в каква степен кандидатите притежават професионални и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността. Комисията определи минималният общ резултат от интервюто, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто – минимум 20 т.

Всеки член на комисията прецени качествата на кандидатите въз основа на отговорите му по 6-степенна скала и попълни Формуляр за преценка на кандидатите от интервюто за експертни длъжности – Приложение № 4 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС (приложени към протокола).

Всеки член на конкурсната комисия определи резултата на кандидатите като изчисли средноаритметична от преценките по отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на кандидатите беше определен като средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия и е нанесен в таблицата по-долу. Кандидатът Валентин Теофилов Стаменов издържа интервюто с общ резултат  23,3 т., кандидата Кирил Валентинов Пензов  с общ резултат  22,6 т.  и Димитър Здравков Илков с общ резултат 21,6 т.

 

                      Кандидат

 

Комисия

 

Валентин Теофилов Стаменов

 

Кирил Валентинов Пензов

 

Димитър Здравков Илков

инж. Мартин Лазаров 23 22 21
Магдалена Колчагова 24 24 23
Георги Радулов 23 22 21
Общ резултат от интервюто 23,3 22,6 21,6

 

ІІІ. Определяне на окончателния резултат на кандидата след приключване на интервюто – окончателният резултат на кандидата беше изчислен като сбор от резултатите, получени при решаването на теста  и от интервюто, умножени с коефициент 3 при теста и с коефициент 4 при интервюто.            Окончателните резултати на кандидатите са оформени във формуляр, (Приложение № 6 към чл. 33, ал. 2 от НПКДС), приложен към протокола.

 

 

 

Трите имена Резултат от теста Коефициент Резултат от интервюто Коефициент Окончателен резултат
Валентин Теофилов Стаменов 26 т. 3 23,3 т 4 171,2
Кирил Валентинов Пензов 23 т. 3 22,6 т. 4 159,4
Димитър Здравков Илков 25 т. 3 21,6 т. 4 161,4

 

 

КЛАСИРАНЕ НА УСПЕШНО ИЗДЪРЖАЛИТЕ КОНКУРСА КАНДИДАТИ:

 

І- во място  Валентин Теофилов Стаменов

ІІ-ро място –  Димитър Здравков Илков

III-то място –  Кирил Валентинов Пензов

 

Банско                                   гл.експерт ЧР и канцелария:

Магдалена Колчагова