Протокол за допуснати и недопуснати кандидати

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността: Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’, Дирекция ‘’Национален парк Пирин’, с място на работа Парков офис – Сандански,

 

дирекция  “Контрол и охрана“,  към Дирекция “Национален парк  Пирин“

      Днес, 05.07.2017 г. в изпълнение на Заповед № РД 57 / 04.07.2017 г., комисия  в състав:
Председател:  инж. Мартин Крумов Лазаров   –  Директор на Дирекция  “Контрол и охрана”;
и членове

    1. Магдалена Михаилова Колчагова  – главен експерт “Човешки ресурси и канцелария”;
2. Георги  Асенов  Радулов  – юрист

      разгледа постъпилите заявления за участие в конкурса за назначаване на държавен служител на длъжността : Главен инспектор на парков участък ’’ Каменица ’’, дирекция  “Контрол и охрана“, с място на работа Парков офис – Сандански,

с цел допускане до конкурс на онези кандидати, чиито представени документи удостоверяват съответствие с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността.

      І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

      1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата.

  • Заявление за участие в конкурса (Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
  • Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е решено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители);
  • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен допълнителна квалификация;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако притежава такъв);
  • Други документи, удостоверяващи квалификацията – по преценка на кандидатите;
  • Автобиография.

      2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.
      Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността (съгласно ЕКДА):
      Образование – образователно – квалификационна степен  бакалавър
      Ранг – IV младши
      Професионален опит – 2 години
      Специфични изисквания за заемане на длъжността (съгласно утвърдена длъжностна характеристика).

   Име,
презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата(1)

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността ( 2)

Основание за недопускане

Валентин Теофилов Стаменов
вх.№ 1098/23.06.17г.

да

да

няма

Кирил Валентинов Пензов
вх.№ 1122/26.06.17г.

да

да

няма

Димитър Здравков  Илков
вх.№ 1161/30.06.17г.

да

да

няма

Ивайло Симов  Паров
вх.№ 1175/03.07.17г.

да

не

чл.10в, ал.3 от ЗДСл., във връзка с чл.20, ал.2 от НПКДС

      (1)На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи съответстват на изискваните в обявата, се записва “да”. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не съответстват на изискваните в обявата, в таблицата се посочва конкретно кои документи не съответстват на обявата или липсват.
      (2)На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, се записва “да”. На съответния ред срещу името на кандидата, чиито представени документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността, в таблицата се посочва конкретно кои изисквания не са удостоверени.

      ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:
      а) Допуска до конкурс следните кандидати:
      Валентин Теофилов Стаменов
      Кирил Валентинов Пензов
      Димитър Здравков Илков

      Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 01.08.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Дирекция “Национален парк Пирин”, Банско, ул. България № 4,
      За успешно положилите теста кандидати интервюто ще започне на 01.08.2017 г. от 11.00 часа на горепосоченото място.

      б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:
Ивайло Симов Паров  – не се удостоверява с документи минималните изисквания за съответната длъжност относно професионален опит – 2 години

      Подписи на членовете на конкурсната комисия:

НЕ СЕ ЧЕТЕ

05.07.2017 г.