26 години от създаването на резерват „Юлен“

Резерват „Юлен“ е обявен със заповед № РД-223 от 26.08.1994 г. на Министерството на околната среда. Площта на резервата е 3156,2 ха, разположени между 1650 м н.в. – 2851 м н. в. Целта на природния обект е да се запазят без човешка намеса образци от горски, субалпийски и алпийски екосистеми върху силикатна скална основа и находища на редки, застрашени и местни ендемични (обитаващи само определена територия) животински и растителни видове.


Можете да научите повече за историята и биоразнообразието на резерват „Юлен“ в Посетителския информационен център на Национален парк Пирин в гр. Банско или като последвате следния линк.