Уточняване на разлики между издадено УП-2 и данни от ИС на НОИ

УТОЧНЯВАНЕ НА РАЗЛИКИ МЕЖДУ ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД (УП2) И ДАННИ ЗА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА НОИ
(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите 3)

Правно основание за предоставяне на административната услуга
Закон за администрацията. – §. 1, т. 2, б. в, във връзка с
Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7, във връзка с
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40

Цел:
Изготвяне на документи на служителя за определяне размера на пенсията, съгласно Наредба за пенсиите и осигурителния стаж.

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
Директорът на Дирекция „Национален парк Пирин“ – Банско.

Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката
Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“: Технически сътрудник „Секретар-деловодител“ в Д“НП Пирин“ – Банско, ул. „България” №4; тел. 0749/88204; електронна поща: pirin_np@abv.bg, с работно време от 9:00 до 17:30 ч.

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи
Заявители:
• Настоящи или бивши служители на Дирекция „Национален парк Пирин“
• Териториалното поделение (ТП) на Националния осигурителел институт (НОИ).

Необходими документи за случаите, когато услугата се заявява от осигурено лице:
1. Заявление свободен текст
2. Писмо с данни от НОИ

Вътрешен ход на процедурата:
При заявяване от физическо лице услугата се заявява по описаните по-долу начини на заявяване на услугата от настоящата процедура. Заявителят подава заявление до директора на Д“НП Пирин“ за уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ.

При изискване предоставянето на услугата от НОИ процедурата се стартира с постъпване на писмо за уточняване от ТП на НОИ.
Заявлението, писмото или протоколът за устно заявяване се завеждат в деловодството и се резолират за директора на дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ (АФПД), който възлага изпълнението на служител от дирекцията.
Служителят съпоставя данните в издаденото удостоверение УП-2 и наличната информация в регистъра на осигурените лица в НОИ и изготвя отговор до НОИ и до осигуреното лице. Ако данните в издаденото УП-2 са верни и отговарят на разплащателните ведомости, това се потвърждава писмено с удостоверение. В случай, че част от данните в издаденото УП-2 не са верни, се изготвя нов коригиращ документ с верни данни. Той следва да анулира предходния документ в коригираната му част.
Преписката се изготвя в 3 екземпляра – за осигуреното лице, за НОИ и за деловодството, съгласува се от директора на дирекция АФПД , след което се подписва от директора на Д“НП Пирин“, подпечатва се и се предава в деловодството за изпращане. В случай, че услугата е била заявена директно от осигуреното лице, екземплярът за заявителя се предава в деловодството за получаване от заявителя по желания от него начин (на място, с лицензиран пощенски оператор или по електронна поща).

 

Срок за предоставяне на услугата:

14 дни от заявяване на услугата.

Начини на заявяване на услугата
Заявлението (свободен текст), заедно с приложените към него документи, се подава в деловодството на Д“НП Пирин“ – Банско, ул. „България” №4; тел. 0749/88204;, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.
Заявления и документи могат да се подават и по електронен път на адрес: електронна поща: pirin_np@abv.bg
В случаите, когато предоставянето на услугата се изисква от ТП на НОИ, за заявяване се счита постъпилото от ТП на НОИ писмо с искане за уточняване на разлики.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път
Услугата не се предоставя по електронен път

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт
Еднократно

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане
Не се заплаща за услугата.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
Национален осигурителен институт.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата
Отказът за уточняване подлежи на обжалване по реда на АПК – изричния отказ в 14-дневен срок от съобщаването му, мълчаливия отказ – в 1-месечен срок от изтичане на срока за извършване на услугата.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
pirin_np@abv.bg