С феромонови уловители Дирекция „Национален парк Пирин” води борба с корояда

В изпълнение на проект № BG16M1OP002-3.007-0007- С02, Дирекция „Национален парк Пирин” изпълнява дейности за борба с насекомни вредители – корояди, по стъблата и клоните на иглолистните дървета. Дейността се извършва в горски местообитания в неблагоприятно състояние 9410 – Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-piceеtea) в защитена зона BG0000209 Пирин на територията на Национален парк „Пирин“.

Екип от специалисти проведе теренни и лабораторни проучвания за установяване на основните насекомни видове по клоните и стъблата на дървесните видове.

В резултат на обследванията са установени 26 вида насекоми, представители на 8 семейства на три разреда: Buprestidae, Cerambycidae, Cleridae, Curculionidae, Laemophloeidae, Trogositidae (Coleoptera), Siricidae (Hymenoptera) и Xylophagidae (Diptera). С най-много видове (15) е представено семейство Хоботници (Curculionidae), към което се отнася и под семейство Корояди (Scolytinae). По смърча са установени 13 вида, а по белия бор и елата – съответно 6 и 5 вида.

С най-голяма стопанска значимост и опасност за насажденията в обследвания хабитат се отличават два вида корояди по смърча – типограф (Ips typographus) и халкограф (Pityogenes chalcographus), които са отнесени към първа категория на вредност (високо агресивни ксилофаги, способни да заселват и унищожават здрави и жизнени дървета). Най-агресивните корояди по белия бор (Ips acuminatus и Ips sexentatus) и елата (Pityokteines curvidens) не са установени при това проучване.

Предложена е методика за обследване и мониторинг на вредителите по клоните и стъблата – корояди, чрез залагане на феромонови капани /ловилки/ със синтетични феромони за мониторинг на най-агресивните корояди (Ips typographus,  Pityogenes chalcographus, Ips acuminatus и Pityokteines curvidens).

На избрани точки/площадки са монтирани по три броя уловки. Феромоновите уловки са монтирани на белени дървени колове от иглолистно дърво. За предотвратяване на навлизането на други нецелеви видове насекоми в уловките, долната част на коловете е намазана с бавно засъхващо лепило. Използвани са капани от нов тип снабдени с мумификатор, който спомага за повишаване на улова.

През последните години големи площи с дървета от иглолистни видове са нападнати от опасните вредители – корояди. Те представляват малки по размери бръмбари с дължина 1-9 мм. Характерна особеност за короядите е техният групов начин на живот, при който се формират т.нар. семейства със съответната система от ходове под кората или в дървесината, изгризана както от възрастните, така и от ларвите. По този начин се образуват дупчици, които прекъсват проводящите тъкани на дървото и в продължение на 1-2 месеца то изсъхва. Ако не се извършат навреме необходимите лесозащитни мероприятия, може да бъдат унищожени десетки и стотици хектари гора.

Дейностите са изпълнени по Договор № ДП-6/24.04.2019 г. по проект BG16M1OP002-3.007-0007-C02 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение №122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.