СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за заемане на длъжността: младши експерт ’’Административно – наказателни постановления’’, в отдел „Биоразнообразие, планове, програми и проекти“, към Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана“ – 1 щатна бройка към Дирекция ’’Национален парк Пирин ’’.h

Въз основа на преценката на представените документи, конкурсната комисия

 

РЕШИ:

 

   Име,

презиме и фамилия

на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1 Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 2

Основание

за

недопускане

Радостина  Б.-вх.№ НПП-671/23.07.2020г. да да
Цветелина Т.-вх.№ НПП-677/27.07.2020г. да да
Полина М.-вх.№ НПП-680/27.07.2020г. да да
Лора  Ал.-вх.№ НПП-689/30.07.2020г. да да
Милена Пр.-вх.№ НПП-691/03.08.2020г. да да

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 1. Допуска до конкурс следните кандидати:

 

№ Име и фамилия

 1. Радостина Б.
 2. Цветелина Т.
 3. Полина М.
 4. Лора Ал.
 5. Милена Пр.

 

 1. Няма недопуснати до конкурса кандидати.

 

Посочените кандидати, съгласно списъка на допуснатите кандидати следва да се явят на  писмен тест на  25.08.2020 г. от 10.30 часа в сградата на Дирекция “Национален парк Пирин”, Банско, ул. ’’България’’  № 4.

За успешно положилите теста кандидати интервюто ще започне на 25.08.2020 г. от 13.00 часа на горепосоченото място.

 

Нормативни актове:

 • Закон за административните нарушения и наказания;
 • Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове;
 • Закон за защитените територии;
 • Закон за обществените поръчки;
 • Закон за достъп до обществената информация.