Решение №4-П/2022г. на министъра на околната среда и водите

Тук можете да се запознаете с решение №4-П/2022г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по екологична оценка , в т. ч и оценка за съвместимост за „Актуализация на План за управление на Национален парк
„Пирин“ за периода 2014-2023г.