Рехабилитация на участъци на част от туристическите маршрути е основното средство за подобряване на местообитанията на територията на НП „Пирин“

 

На територията на Национален парк „Пирин“ продължава изпълнението на дейности по подобряване на природозащитното състояние на местообитания, чрез рехабилитация на участъци на част от туристическите маршрути.

Рехабилитацията на туристическите маршрути се състои в поставяне на дървени скари на места с подпочвена вода, оформяне на стъпала в силно ерозирали участъци и затваряне на дублиращи пътеки. С цел осигуряване на безопасен достъп на туристите, посещаващи територията на парка, се монтират дървени пешеходни мостчета за преминаването на поточета и реки, а по дължината на пътеките се поставят на дървени маркировъчни колове и указателни табели.

Дейностите се изпълняват по Договор №ДП-2/01.03.2019 г., по проект №BG16M1OP002-3.007-0007-С02 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение №122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия Национален парк „Пирин”, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.