Регулиране движението на хора и превозни средства е основната мярка за подобряване природно местообитание 9410 на територията на НП „Пирин“

На територията на Национален парк „Пирин“ продължава изпълнението на дейности по подобряване природно местообитание 9410, чрез регулиране движението на хора и превозни средства по определени участъци от пътната инфраструктура. Местообитание 9410 се характеризира с гори от бореален тип, развиващи се на силикатни терени. Най-често доминират смърч, ела, бял бор, оформящи иглолистния горски пояс.

Рехабилитацията на пътищата се състои в изграждане на земни окопи и водостоци, които да отвеждат и събират повърхностни и подпочвени води, подравняване на пътното платно и насипване с трошенокаменна фракция на отделни участъци.

Завършени са строително монтажните работи по горските пътища в местността „Юручки гробе”, местността „Арнаут Дере” – местността „Дългата Поляна” и местността „Горна Аматица“. Напълно възстановени са 2 бр. дървени мостове по протежението на пътя от м. „Арнаут Дере” до м. „Дългата Поляна”, като е подменена дървената връхна конструкция и са изградени нови устои от каменна зидария.

Дейностите се изпълняват по Договор №ДП-1/01.03.2019 г. с предмет: “Проектиране, СМР на съществуваща инфраструктура – изпълнение на ремонтни работи на определени участъци от пътната инфраструктура в защитената зона BG0000209 „Пирин“, по проект №BG16M1OP002-3.007-0007-С02 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение №122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.