ПОКАНА

Дирекция „Национален парк Пирин“ организира междинна пресконференция по проект  №BG16M1OP002-3.007-0007-С02 “Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”.

Пресконференцията ще се  проведе на 31 май 2021 г. в конферентната зала на Посетителския информационен център на Национален парк „Пирин” в Банско от 11:00 часа.

Парковата дирекция кани представителите на национални, регионални и местни медии да участват в събитието и да се запознаят с изпълнените до момента дейности и предстоящите такива.

 

Проект №BG16M1OP002-3.007-0007-С02 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.