ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

 В

 ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ КОНКУРС, НА ТУРИСТИЧЕСКИ  ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

 

Дирекция „Национален парк Пирин” – гр. Банско, ул. „България“ № 4, тел. 0749/88 204, факс 0749/88 202, e-mail: pirin_np@abv.bg , dnp@pirin.bg , на основание чл. 58, т. 2, буква „г“ и чл. 59, ал. 3 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост (обн. ДВ, бр. 49/14.06.2005 г.) и Решение №РД-159/09.10.2020 г. на Директора на  Дирекция „Национален парк Пирин”, открива процедура за възлагане чрез конкурс на туристически дейности и услуги при следните условия:

 

 1. Предмет на дейността: Извършване на туристически дейности и услуги в атракционно съоръжение „Пикника”, в местност „Чалин валог”, парков участък „Вихрен”, на територията на Национален парк „Пирин” (съгласно изискванията на разработено Задание за изпълнение на дейността Приложение №1 от документацията за участие).
 2. Предоставяне право за извършване на туристически дейности и предлагане на туристически услуги в атракционно съоръжение „Пикника” включващи, но не ограничени до: информационни услуги; продажба на сувенири; продажба на напитки и други стоки; изготвяне на специализирани рекламни материали за обекта; организиране на мероприятия и събития със спортен, образователен и др. характер, след съгласуване с Възложителя.
 3. 2. За правото да извършва туристически дейности и предлага туристически услуги в атракционно съоръжение „Пикника” ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема ангажимента да:

2.1.  Стопанисва (поддържа) атракционно съоръжение „Пикника”  включващо:

2.1.1. Поддръжка на съоръженията и парковата мебел:

 • Лакиране на дървените елементи;
 • Подмяна на счупени, изгнили и повредени елементи;
 • Подмазване на огнищата – преди туристическия сезон;

2.1.2.   Охрана.

2.1.3. Организиране на сметосъбиране в района на атракционното съоръжение и сметоизвозване.

          2.2. Заплаща такса за предоставено право да се ползва обекта (Ценово предложение от кандидата)  при базисна такса в размер на 918 лв.

 1. Срок и място за изпълнение на дейността: за срок от 1 година, в местност „Чалин валог”, ПУ „Вихрен”, в отдел 147, подотдел „Л“ и „И“, на територията на Национален парк „Пирин”, с опция за едностранно прекратяване от страна на Възложителя.
 • Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите – лица, определени като изпълнители по чл. 27, ал. 1, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6, ал. 2, 3 и 4 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост.
 1. IV. Гаранция за участие  – съгласно чл. 32, ал. 2 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост – такса в размер на 90 лв., внесена по банкова сметка на  Дирекция „Национален парк Пирин ”, в УниКредит Булбанк:

BG41UNCR70003319683003  ;  BIC  UNCRBGSF

 

 1.   V. Критерии за оценка: Критерият за оценка на офертите на кандидатите е „икономически най-изгодно предложение”.

            Показатели за оценка:   1. Концепцията за устойчиво развитие на обекта.

 1.   Предложена такса.
 2. VI. Срок, място и начин на получаване на документацията за участие в конкурса:

            6.1. Срок – всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа, от 14.10.2020 г. до 20.10.2020г. включително.

6.2. Място – документацията за участие в процедурата се получава от технически сътрудник „Секретар – деловодител”, в Дирекция „Национален парк Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4, стая 205.

         VII.   Срок и място за подаване на предложенията: всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа, до 28.10.2020 г. (включително) в деловодството на Дирекция „Национален парк Пирин”, гр. Банско, ул. „България” № 4, стая 205, съгласно чл. 31 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост.

         VIII.  Срок и валидност на предложенията – до приключване на процедурата.

 1. IX.  Място, дата и час за разглеждане на предложенията –  предложенията ще бъдат разгледани на 05.11.2020 г. от 11:00 часа, в Дирекция „Национален парк Пирин”, гр. Банско, ул. „България“ №
 2. Уведомяване на участниците – съгласно чл. 41, ал. 1 и 3  от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост.
 3. X Договор за сключване – чл. 44 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост.

  

 РОСЕН БАНЕНСКИ
Директор на Дирекция „Национален парк Пирин”