НОВО МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ТУРИСТИТЕ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПИРИН“

Приключиха дейностите по разработване на новото мобилно приложение с информация за регламентираните туристически маршрути на територията на  Национален парк „Пирин“.

Приложението за Национален Парк „Пирин“ съдържа цялата необходима информация, за да планирате Вашата почивка и да изберете най-подходящия и интересен за Вас маршрут. Притежавате голям набор от инструменти: вградена интерактивна топографска карта, възможност за локализация на Вашето местоположение в нея, локализация и идентификация на забележителности, туристически маршрути, хижи и много други важни обекти. По време на туристически преход ще можете да видите каква част сте изминали от маршрута и каква ви остава.

Богатствата на Националния парк ще се разкрият пред Вас в секция „Биоразнообразие“- ще можете да разгледате различни видове и местообитания, а ако нарушавате някоя защитена зона, то ще ви извести и ще ви помогне да излезете от нея.

Приложението работи независимо от наличието на GSM мрежа, не изисква връзка с Интернет и работи без пренос на мобилни данни.

Важно: Винаги преди да тръгнете да посещавате НП „Пирин“, обновявайте приложението и изтеглете последната версия на картата в него, докато имате налична връзка за данни. Освен това за целите на навигацията и идентификацията на обекти в парка, моля разрешете Location и Camera access на приложението в телефона Ви.

Приложението е безплатно за изтегляне и употреба. В него няма да гледате реклами, нито ще трябва да се регистрирате. То е собственост на Дирекцията на НП „Пирин“ и ако имате въпроси или предложения, не се колебайте да пишете на email адреса на ДНП „Пирин“: dnp@pirin.bg  или на email адреса на разработчика Битмап България office@bitmap-bulgaria.com.

Това приложение е реализирано в изпълнение на договор ДП- 5/02.05.2019 г. по проект BG16M1PR002-3.007-0007-C02 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 Пирин за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.