Мониторингови дейности за борба с короядите се провеждат на територията на Национален парк „Пирин”

Дирекция „Национален парк Пирин“ продължава изпълнението на дейностите по мониторинг за доминиращия корояд в смърчовите хабитати – Ips typographus. Дейността се извършва в горски местообитания в неблагоприятно състояние  – Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-piceеtea) в защитена зона  BG0000209  „Пирин“ на територията на Национален парк „Пирин“.

За целта на подходящи площадки, разположени в три височинни диапазона – 1200, 1500 и 1800 м. н.в., е монтирана по една уловка, процепен тип. Капани са поставени на терен в средата на май, а до средата на юни поставянето ще продължи в зависимост от надморската височина  и конкретните условия.

Точките са на представителни за местообитанието места, които позволяват мониторинг на различна надморска височина при редовно залагане на феромони и събиране на улова в капаните през целия вегетационен период.

Феромоновите уловки за корояди намират приложение при дейности, свързани с мониторинг на тези вредители по отношение на видовия им състав, сроковете на развитие и числеността на отделните видове.

Короядите представляват малки по размери бръмбари с дължина 1-9 мм. Характерна особеност за короядите е техният групов начин на живот, при който се формират т.нар. семейства със съответната система от ходове под кората или в дървесината, изгризана както от възрастните, така и от ларвите. По този начин се образуват дупчици, които прекъсват проводящите тъкани на дървото и в продължение на 1-2 месеца то изсъхва. Ако не се извършат навреме необходимите лесозащитни мероприятия, може да бъдат унищожени десетки и стотици хектари гора.

Мониторинговите дейности се извършват по програма за превенция по проект BG16M1OP002-3.007-0007-C02 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение №122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.)/защитена територия „Национален парк Пирин”, финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014–2020 г.”, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.