Заповед за утвърждаване на Годишен план за паша и ползването на сено

 З А П О В Е Д

№ РД -28

 гр. Банско, 23.03.2020г.

На основание чл. 5, т. 2, „б“, чл. 7, ал. 2 от Правилника за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии – изключителна държавна собственост, във връзка с чл.50, т.5 от Закона за защитените територии и част 3, глава IV, т.7. от Плана за управление на Национален парк „Пирин”-2004-2013г.

Утвърждавам:

         Годишен план за паша и ползването на сено на територията на Национален парк “Пирин” за 2020 г.

 В хода на производството по издаване на този административен акт, открито със Заповед № РД-10/7.02.2020г. на Директора на Дирекция „Национален парк Пирин“, бяха получени предложения с вх. № НПП-165/04.03.2020, НПП-186/11.03..2020г., НПП-188/12.03.2020г.  Последните бяха подробно обсъдени, а решението, изложено в Протокол с №З-167/20.03.2020г. от комисия, назначена със Заповед № РД – 24/ 17.03.2020г.  на Директора на Дирекция „Национален парк Пирин“.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд – Благоевград, както следва:

  • в едномесечен срок от съобщението за издаването й, а именно от 23.03.2020г. за лицата, неучаствали в производството по издаването й;
  • в 14-дневен срок от получаване на отделните съобщения по чл. 72, ал. 2 от АПК до лицата, участвали в производството по издаването й.

Настоящата заповед, ведно с утвърдения с нея Годишен план за паша и ползването на сено на територията на Национален парк „Пирин” за 2020 г. да бъде публикувана на интернет страницата на Д „НП Пирин” и поставена на видно място в Д „НП Пирин” и офисите на Парковите участъци.

Копие от настоящата заповед да се връчи на главните инспектори на паркови участъци, директора на Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана”, началник отдел „БППП” и началник отдел „КО”  за сведение и изпълнение.

 Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Мартин Лазаров – Директор на Дирекция „Биоразнообразие, контрол и охрана”.

 

РОСЕН БАНЕНСКИ

Директор Дирекция „Национален парк Пирин”

 

Приложения:

Годишен план за паша

Заявление за издаване на разрешително за паша

Райони за паша

Заявление за издаване на разрешително за паша

Декларация за спазване на правилата и изискванията

Декларация на пастира

Уведомление за придвижване на домашни животни